Дисциплини

Продължителност на обучението:
• 2 семестъра за лица, които притежават образователно-квалификационна степен “бакалавър” или “магистър” от професионално направление “Икономика”
• 3 семестъра за лица, които притежават образователно-квалификационна степен “бакалавър” или “магистър” от други професионални направления.